Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van ROMASS Business  B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ROMASS Business B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ROMASS Business B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ROMASS Business B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ROMASS Business B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ROMASS Business B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ROMASS Business B.V. worden aanbevolen. ROMASS Business B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ROMASS Business B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

ROMASS Business B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROMASS Business B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

ROMASS Business B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement Zeeland-West Brabant of de of vestigingsplaats van de wederpartij.